TẤT CẢ CẢM NGHIỆM Viết cảm nghiệm

 • Theresa Phạm Thị Hồng Phượng 16-08-2022
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 4
 • Đây là khoá Linh Thao đầu tiên của mình.

  Sau kỳ Linh Thao mình cảm thấy chưa được thực hành Linh Thao sốt sắng lắm!

  Thời gian Linh Thao như một cảm nghiệm cảm tình và tìm hiểu Linh Thao, có hiểu mới có thương, phải đi vào thực hành và tìm hiểu mới thấy những giá trị của Linh Thao với mình!

   

  [Xem tiếp]